Blog

Etapy rejestracji prostej spółki akcyjnej

W grupie spółek kapitałowych 1 marca 2021 roku pojawi się prosta spółka akcyjna, która będzie wprowadzała wiele nowych możliwości, a do jej założenia nie będzie potrzebny wysoki kapitał akcyjny. Zakładanie prostej spółki akcyjnej można podzielić na etapy, które kolejno i starannie należy wykonywać, aby w szybki sposób otrzymać wpis spółki do rejestru. Etap I. Pierwszym podstawowym elementem, który jest niezbędny do rejestracji spółki jest sporządzenie umowy spółki oraz poświadczenie jej podpisem. Umowę spółki można sporządzić w formie aktu notarialnego lub jeśli nie w

Blog

Dodatkowe elementy w umowie P.S.A.

Zgodnie z założeniami prosta spółka akcyjna ma cechować się dużą swobodą w kształtowaniu swojego stosunku. Rozwiązanie to wymaga rozszerzenia umowy P.S.A. o dodatkowe elementy i postanowienia. Z momentem zawarcia umowy spółki powstaje prosta spółka akcyjna w organizacji. Do potwierdzenia ważności umowy konieczne jest, aby umowa zawierała odpowiednie informacje, takie jak określenie firmy i siedziby spółki, wskazanie przedmiotu działalności spółki i inne. Poza obowiązkowymi elementami umowy, z uwagi na jej elastyczność prosta spółka akcyjna ma prawo wprowadzić do niej dod

Blog

Odpowiedzialność w P.S.A.

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność stanowi klucz do prawidłowego i sprawnego prowadzenia biznesu. Niezwykle istotne jest ustalenie tego, kto i na jakich zasadach odpowiada za podejmowane przez firmę działania. Właśnie dlatego postanowiliśmy przedstawić jak kwestia odpowiedzialności wygląda w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej. Tak więc Prosta Spółka Akcyjna jako spółka akcyjna posiada osobowość prawną, a więc może być pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Stąd też P.S.A. ma możliwość nabywania uprawnień, a także zaciągania zob

Blog

Wkłady na pokrycie akcji w P.S.A. – rodzaje

Skoro już znamy charakter jaki pełni kapitał Prostej Spółki Akcyjnej, nadszedł czas aby zapoznać się z rodzajami wkładów jakie można wnieść na pokrycie wkładów P.S.A.. Zgodnie z tym, co mówią aktualne przepisy prawa – ów kapitał stanowi sumę wartości wkładów pieniężnych oraz niepieniężnych rzeczywiście wniesionych na pokrycie akcji. Wówczas akcjonariusz wnosi wkłady w celu uzyskania w niej akcji. (więcej…)

Blog

Czym jest tokenizacja?

Z przepisów wynika, że akcje w prostej spółce akcyjnej będą zdematerializowane, co oznacza, że: nie będą posiadały formy dokumentu, będą w postaci zapisu elektronicznego. Prosta spółka akcyjna będzie nowoczesnym podmiotem mającym dopuszczać wykorzystanie technologii blockchain, a co za tym idzie tokenizacji akcji. Najpierw warto wyjaśnić pewne pojęcia, a mianowicie, że: token będzie odpowiednikiem akcji P.S.A. rozporządzenie tokenem skutkować będzie zmianą właściciela akcji, a co za tym idzie zmianą w strukturze akcjonariatu. Tokenizacja akcji poleg