Rejestracja prostej spółki akcyjnej

Rejestracja prostej spółki akcyjnej w Krajowym Rejestrze Sądowym będzie przebiegała podobnie jak procedura rejestracji pozostałych spółek.

1. Forma tradycyjna

W przypadku zawierania umowy w formie aktu notarialnego wymagane jest wypełnienie papierowych formularzy, dołączenie określonych dokumentów takich jak adresy doręczeń członków zarządu oraz złożenie ich we właściwym sądzie (uwzględniając miejsce siedziby spółki). Do zgłoszenia spółki do rejestru zobowiązany jest zarząd podmiotu.

2. Forma elektroniczna

W przypadku rejestracji prostej spółki akcyjnej w sposób elektroniczny należy skorzystać z udostępnionego wzorca elektronicznego oraz wypełnić odpowiednie formularze. Do dopełnienia formalności rejestracyjnych przez Internet wymagany jest podpis elektroniczny.

 

Z chwilą wpisu do rejestru prosta spółka akcyjna otrzymuje osobowość prawną i staje się pełnoprawnym uczestnikiem obrotu prawnego.

 

Umowa prostej spółki akcyjnej ma zawierać takie informacje jak:

– firmę (nazwę) i siedzibę spółki;

– przedmiot działalności spółki (wg klasyfikacji PKD);

– liczbę, serię i numery akcji, związane z nimi uprzywilejowanie, akcjonariuszy obejmujących poszczególne akcje oraz cenę emisyjną akcji;

– jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – przedmiot tych wkładów, akcje obejmowane za wkłady niepieniężne oraz akcjonariuszy, którzy obejmują te akcje;

– jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego jest świadczenie pracy bądź usług –także rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług;

– organy ustanowione w spółce;

– liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, jeżeli została ustanowiona, albo co najmniej minimalną i maksymalną liczbę członków tych organów;

– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

 

Usługa rejestracyjna

Pomoc specjalistów w rejestracji prostej spółki akcyjnej

Nasze biuro specjalizuje się w zakresie rejestracji spółek – również zakładaniu prostej spółki akcyjnej. Celem świadczonych przez nas usług jest to, aby Klienci mieli pewność, że prowadzona przez nich działalność opiera się na aktualnych przepisach prawnych. Bezpiecznie zarejestrowana spółka to lepszy start na drodze do sukcesu.