Prosta spółka akcyjna może zostać zarejestrowana przez akcjonariuszy. Ich zadaniem jest ustanowienie umowy spółki, w której obligują się do konkretnych obowiązków.

Godne uwagi jest, że akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki podczas jej funkcjonowania na rynku.

Po wniesieniu wkładów (pieniężnych lub niepieniężnych) akcjonariusze obejmują akcje. Warto podkreślić, że wkładem bezgotówkowym może być wkład mający wartość majątkową. Do tej grupy zaliczamy np. świadczenie pracy lub usług. Istotne jest, że akcje obejmowane przez akcjonariuszy nie posiadają wartości nominalnej oraz nie stanowią części kapitału akcyjnego.

Kiedy należy wnieść wkład? Akcjonariusze powinni dopełnić tego obowiązku w ciągu 3 lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

Warto wspomnieć o tym, że do wypłat uprawnieni są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy.

Co z zyskiem prostej spółki akcyjnej?
Akcjonariusz prostej spółki akcyjnej ma prawo do:
– udziału w zysku
– wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego, która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy.

Dywidenda jest rozdzielana równomiernie w stosunku do liczby akcji (chyba, że umowa stanowi inaczej).

Tagged With: