W niektórych sytuacjach przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa jest konieczne. Należy wówczas zgłosić się do biegłego rewidenta, który zajmuje się tą czynnością. W ustawie o rachunkowości wskazano podmioty, zobowiązane do dokonania takiego obowiązku. Między innymi wymieniono tam spółki akcyjne, z drobnym wyjątkiem dotyczącym spółek będących na dzień bilansowy w organizacji. Obowiązek taki mają również pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa, z następujących warunków:

  1. zatrudniono w przeliczeniu na pełne etaty co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Należy pamiętać, że dla tradycyjnej spółki akcyjnej badanie biegłego rewidenta jest zawsze obowiązkowe. Z kolei w Prostej Spółce Akcyjnej ta czynność zostanie dokonana tylko wówczas, gdy przekroczone zostaną określone powyżej limity.

Tagged With: