Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) powstał na mocy Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kim jest Beneficjent Rzeczywisty? To osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką oraz mająca wpływ na czynności lub działania podejmowane przez podmiot.

Do dokonania wpisu w CRBR zobowiązane są osoby prowadzące firmę w postaci:
1. spółek jawnych,
2. spółek komandytowych,
3. spółek komandytowo-akcyjnych,
4. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
5. prostych spółek akcyjnych,
6. spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
7. spółek partnerskich,
8. europejskich zgrupowań interesów gospodarczych,
9. spółek europejskich,
10. spółdzielni,
11. spółdzielni europejskich,
12. stowarzyszeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
13. fundacji.
14. trustów (w rozumieniu ustawy AML), których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne:
a) mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu,

Tagged With: