Uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym jest ostatnim krokiem związanym z rejestracją spółki. Do dopełnienia tego obowiązku zobligowany jest zarząd (lub rada nadzorcza).

Zgłoszenie zawiązania spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki powinien zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu (lub rady nadzorczej).

Zgłoszenie spółki do KRS powinno zawierać:
– firmę, siedzibę i adres spółki;
– zakres PKD;
– liczbę objętych akcji;
– ewentualną liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
– ewentualne zasady uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
– wysokość kapitału akcyjnego;
– jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
– nazwiska i imiona członków zarządu (rady dyrektorów) oraz sposób reprezentowania spółki;
– nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady
nadzorczej;
– czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;- jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego
pisma.

Obowiązkowym elementem jest dołączenie do zgłoszenia umowy spółki, oświadczenia o wysokości kapitału akcyjnego, oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie akcji, dowód ustanowienia organów spółki oraz adresy do doręczeń członków zarządu (rady dyrektorów).

Należy również złożyć podpisaną przez członków zarządu (rady nadzorczej) listę akcjonariuszy ze wszystkimi danymi oraz liczbą i serią akcji objętych przez każdego z nich.

Tagged With: