Prosta spółka akcyjna dopiero zaczyna zyskiwać na popularności. Coraz więcej osób przekonuje się o korzyściach wynikających z jej prowadzenia. Do cech charakterystycznych PSA zaliczamy uproszczone procedury funkcjonowania na rynku spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy da się wprowadzić prostą spółkę akcyjną na giełdę? Jak ominąć istniejący zakaz wprowadzania PSA na giełdę?

Celem wprowadzenia spółki na giełdę jest emisja akcji w celu powiększania zysków. W przypadku prostej spółki akcyjnej obowiązuje zakaz wprowadzania jej na giełdę (brak możliwości emisji papierów wartościowych).

Istotną kwestią funkcjonowania PSA jest możliwość korzystania z uproszczonego e-rejestru akcjonariuszy.

W jaki sposób wprowadzić PSA na giełdę? Jedynym możliwym rozwiązaniem jest przeprowadzenie procedury przekształcenia prostej spółki akcyjnej w tradycyjną spółkę akcyjną. W tym celu należy:

  • sporządzić plan przekształcenia
  • uzyskać odpowiednią opinię biegłego rewidenta
  • powziąć uchwałę o przekształceniu spółki
  • powołać członków organów spółki przekształconej albo określić wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
  • dokonać w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Przekształcenie spółki kapitałowej wymaga spełnienia określonych prawnie warunków, do których należy m.in. zgoda wspólników reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 2 ostatnie lata obrotowe.

W przypadku, gdy spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż 2 lata, sprawozdanie finansowe powinno obejmować cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym.

Tagged With: