Od lipca 2021 roku istnieje możliwość wyboru prostej spółki akcyjnej jako podstawy prowadzonej działalności. Czy istnieje możliwość założenia jednoosobowej prostej spółki akcyjnej?

Założenie spółki jest procedurą wymagającą:
– opracowania i zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego
– ustanowienia odpowiednich organów spółki
– wniesienia wkładu na pokrycie kapitału akcyjnego w minimalnej kwocie 1 zł
– uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców

Warto zaznaczyć, że prosta spółka akcyjna nie może zostać utworzona wyłącznie przez jednoosobową spółkę z o.o.

Jednoosobowa prosta spółka akcyjna

W sytuacji, gdy wszystkie akcje spółki przysługują jednemu akcjonariuszowi albo jedynemu akcjonariuszowi i spółce oświadczenie woli takiego akcjonariusza składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, pod warunkiem że przepisy prawa stanowią inaczej.

W przypadku, gdy jedyny akcjonariusz jest zarazem dyrektorem, czynność prawna między tym akcjonariuszem a reprezentowaną przez niego spółką wymaga formy aktu notarialnego.

W przypadku jednoosobowej prostej spółki akcyjnej akcjonariusz uprawniony jest do podejmowania uchwał bez wcześniejszego zwoływania zgromadzenia w sposób formalny.

Tagged With: