Prosta Spółka Akcyjna stanowi bardzo uproszczony podmiot, którego prowadzenie ma być proste i nieskomplikowane. Spółka nie będzie wydawała akcji w formie dokumentu, jednak akcje będą przechowywane w formie rejestru akcjonariuszy.

Nabywanie akcji własnych polega na tym, że spółka w wyniku podejmowanych czynności staje się właścicielem swoich własnych praw majątkowych zamiast akcjonariuszy.

Zasadniczo obowiązuje zakaz takich praktyk, jednak istnieją wyjątki, w których spółka może nabywać własne akcje:

  • w sytuacji nabycia akcji w celu ich umorzenia,
  • w przypadku nabycia na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie,
  • w momencie nabycia w pełni pokrytych akcji w drodze egzekucji w celu zaspokojenia roszczeń spółki, których nie można zaspokoić w inny sposób z majątku akcjonariusza,
  • na drodze sukcesji uniwersalnej,
  • w momencie nabycia akcji w innych sytuacjach przewidzianych w ustawie związanych z procedurą połączenia czy podziału spółek akcyjnych.
Tagged With: