Prosta Spółka Akcyjna działa już na polskim rynku od niemal roku ciesząc się rosnącą popularnością. Coraz więcej nowych przedsiębiorców decyduje się na założenie własnego biznesu właśnie w tej formie. W tym wpisie przedstawiamy najważniejsze informacje o P.S.A.

✅ Kapitał podstawowy → symboliczna kwota 1zł.

✅ Wkłady → mogą być pieniężne lub niepieniężne oraz wkładek może być świadczeniu usług lub pracy.

✅ Akcje założycielskie  → zwiększają liczbę głosów na nie przypadających, gdy kapitał jest podwyższany.

✅ Uprzywilejowane głosy akcji → na 1 akcje przypadać może nieograniczona liczba akcji.

✅ Zarządzanie spółką → możliwy do wyboru model dualistyczny (zarząd + rada nadzorcza) lub model monistyczny ( rada dyrektorów).

✅ Zgromadzenie wspólników/akcjonariuszy → możliwe przeprowadzenie na odległość za pomocą środków komunikacji.

✅ Jawność wspólników →  w Krajowym Rejestrze Sądowym widnieje informacja o jednym akcjonariuszu, natomiast w sądzie rejestrowym składana jest lista wszystkich akcjonariuszy.

✅ Wypłaty dla wspólników → możliwe są wypłaty z kapitału akcyjnego bez względu na wypłaty dywidendy.

✅ Zbywalność udziałów → obrót akcji został odformalizowany, obowiązkowy jest wpis w rejestrze akcjonariuszy, wystarczy forma dokumentowa to przeniesienia własności akcji.

✅ Likwidacja P.S.A. → możliwe jest rozwiązanie spółki bez likwidacji, gdy majątek zostanie przejęty przez akcjonariusza lub likwidacja w tradycyjnej formie po 3 miesiącach od ogłoszenia jej otwarcia.

 

Tagged With: