Akcje w prostej spółce akcyjnej rejestrowane są w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany na Walnych Zgromadzeniu. Podmiotem tym może być m.in. bank powierniczy, notariusz, biuro maklerskie czy Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Obrót akcjami musi odbywać się na płaszczyźnie dokumentowej, inaczej nie będzie ważny. Oznacza to, że obowiązkowo musi nastąpić za pośrednictwem nośnika informacji umożliwiającego zapoznanie się z jego treścią – sms, mail czy standardowe pismo. Procedura musi zakończyć się zaktualizowaniem danych w rejestrze akcjonariuszy, na które podmiot prowadzący rejestr ma 7 dni.
Dokonuje go na podstawie otrzymanego żądania, wraz z dokumentami uzasadniającymi, na przykład oświadczeniem akcjonariuszy. Przed dokonaniem wpisu podmiot ma obowiązek powiadomienia osoby, której uprawnienia się zmieniają, chyba że wcześniej wyrazi ona zgodę. Następnie o zmianach powiadamiana jest spółka i osoba żądająca wpisu. Zakończeniem procedury jest złożenie nowej listy akcjonariuszy do sądu rejestrowego.

Tagged With: