Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę z tego, że odpowiedzialność stanowi klucz do prawidłowego i sprawnego prowadzenia biznesu. Niezwykle istotne jest ustalenie tego, kto i na jakich zasadach odpowiada za podejmowane przez firmę działania.

Właśnie dlatego postanowiliśmy przedstawić jak kwestia odpowiedzialności wygląda w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej.

Tak więc Prosta Spółka Akcyjna jako spółka akcyjna posiada osobowość prawną, a więc może być pełnoprawnym uczestnikiem obrotu gospodarczego. Stąd też P.S.A. ma możliwość nabywania uprawnień, a także zaciągania zobowiązań. Ma ona również szansę pozywać i być pozywana. W kwestii odpowiedzialności Prosta Spółka Akcyjna jest podmiotem zupełnie niezależnym od swoich założycieli, a więc akcjonariuszy.

Konsekwencją tego jest to, iż Prosta Spółka Akcyjna ponosi odpowiedzialność za zobowiązania z zawartej umowy, a więc tzw. odpowiedzialność kontraktową. Mowa tutaj o odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy, bądź nienależyte jej wykonanie.

Odpowiedzialność P.S.A., a zobowiązania podatkowe

Prosta Spółka Akcyjna jako osoba prawna ponosi odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju zobowiązania podatkowe. Przede wszystkim P.S.A. będzie płatnikiem podatku CIT wówczas, gdy wykazywać będzie dochód. Może być ona również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Aczkolwiek zawierając niektóre umowy, może zostać zobowiązana do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, a z kolei jeśli P.S.A. posiada nieruchomość – zobowiązana jest do zapłaty podatku od nieruchomości. Wówczas zobowiązania podatkowe, czyli odpowiedzialność za ich zaspokojenie, będzie spoczywać właśnie na niej jako na pełnoprawnym podmiocie obrotu.

Tagged With: