Prosta spółka akcyjna to forma prawna łącząca w sobie cechy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Jeśli chodzi o podział zysku w P.S.A. zastosowano rozwiązanie, które od lat sprawdza się w spółkach akcyjnych.

Wysokość zysku do wypłacenia określa się na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. Akcjonariusze nie mają jednak możliwości wypłacenia wszystkich wypracowanych środków w formie dywidendy. Suma jaka zostanie przeznaczona do podziału musi zostać zmniejszona o niepokryte straty, akcje własne, kwotę którą zgodnie z zapisami umowy należy na rzecz kapitału rezerwowego. Przepisy prawa dodatkowo ograniczają wysokość wypłacanego zysku. Nie może przekraczać ona na przykład sumy niepodzielonych zysków z poprzednich lat. Wypłacenie środków nie może spowodować, że kapitał będzie mniejszy niż 1 zł, że spółka utraci zdolność do wywiązania się ze swoich zobowiązań finansowych.

Poddziału zysków dokonuje się na podstawie uchwały, a osobami uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze którzy posiadają akcje w spółce. Jest ona wypłaca proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji.

Tagged With: