Zgodnie z kodeksem spółek handlowych wkłady do Prostej Spółki Akcyjnej mogą być w postaci pracy, usług czy know-how. Nie będą one składały się na kapitał akcyjny, jednak będzie można za nie objąć akcje. Dzięki takiemu rozwiązaniu pozycja akcjonariusza w podmiocie nie będzie związana tylko z wysokością majątku, który zgromadził celem przeznaczenia na wkład do spółki, lecz również z jego osobistymi zdolnościami. 

Nowe przepisy mają umożliwić wyłudzanie akcji. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów na pokrycie akcji, na żądanie innego akcjonariusza albo samej spółki sąd może unieważnić wszystkie albo niektóre akcje, określając przy tym wysokość spłaty należnej akcjonariuszowi za unieważnione akcje.

Rozwiązania zaproponowane przez ustawodawcę odnośnie możliwości pokrywania wkładu powinny przyczynić się do ułatwienia rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla szerokiej grupy inwestorów.

Tagged With: