Prosta spółka akcyjna z każdym dniem wzbudza większe zainteresowanie. Procedurę jej rejestracji będzie można rozpocząć od 2021 roku, jeśli termin po raz kolejny nie zostanie przesunięty.

Jedną z bardziej interesujących kwestii jest obowiązek sporządzania oraz przesyłania sprawozdania z działalności spółki. Czy prosta spółka akcyjna będzie do tego zobligowana?

O obowiązku składania sprawozdania z działalności informuje ustawa  z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 49 tego aktu do wywiązywania się z tego obowiązku zobligowane są:
– spółki kapitałowe
– spółki komandytowo-akcyjne
– towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
– towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
– spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe.
– spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej
specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,
– fundusze inwestycyjne zamknięte,
– alternatywne spółki inwestycyjne.

Sprawozdanie z działalności spółki dostarcza szczegółowych informacji o stanie majątkowym podmiotu oraz jego sytuacji finansowej. Możemy również znaleźć informacje o efektach prowadzonej działalności oraz ryzyku związanym z planowanymi działaniami w przyszłości.

Warto zwrócić uwagę, że prosta spółka akcyjna nie w każdym przypadku będzie zobowiązana do sporządzenia sprawozdania z działalności. Warunkiem jest wykazanie w informacji dodatkowej danych dotyczących nabycia akcji własnych. Jednak tak jak pozostałe formy, P.S.A. ma obowiązek sporządzenia sprawozdania w formie elektronicznej i podpisania go e-podpisem.

Tagged With: