Zanim założymy Prostą Spółkę Akcyjną, musimy sporządzić najważniejszy dokument, jakim jest umowa spółki. Umowę P.S.A. można sporządzić w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy. Do skorzystania z szybszej opcji, czyli drugiej, niezbędne jest wykorzystanie gotowego formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Aby umowa ta mogł być potraktowana jako dokument prawny, musi zostać podpisana podpisem elektronicznym, a dodatkowo zawierać następujące elementy:

  • firmę i siedzibę spółki;
  • przedmiot działalności spółki;
  • liczbę, serie i numery akcji;
  • liczbę akcji objętych przez poszczególnych akcjonariuszy;
  • cenę emisji akcji – za akcje, na które wkłady mają zdolność bilansową;
  • przedmiot i wartość wkładów niepieniężnych mających zdolność bilansową wraz z oznaczeniem, kto takie wkłady objął;
  • rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług, wraz ze wskazaniem osób obejmujących za nie wkłady i ceną emisyjną akcji;
  • organy ustanowione w spółce;
  • liczbę członków organów spółki;
  • czas trwania spółki, jeżeli został oznaczony.
Tagged With: