Zanim założymy Prostą Spółkę Akcyjną, musimy sporządzić najważniejszy dokument, jakim jest umowa spółki. Umowę P.S.A. można sporządzić w formie aktu notarialnego lub za pomocą wzorca umowy. Do skorzystania z szybszej opcji, czyli drugiej, niezbędne jest wykorzystanie gotowego formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Aby umowa ta mogł być potraktowana jako dokument prawny, musi zostać podpisana podpisem elektronicznym, a dodatkowo zawierać następujące elementy:

firmę i siedzibę spółki;

przedmiot działalności spółki;

liczbę, serie i numery akcji;

liczbę akcji objętych przez poszczególnych akcjonariuszy;

cenę emisji akcji – za akcje, na które wkłady mają zdolność bilansową;

przedmiot i wartość wkładów niepieniężnych mających zdolność bilansową wraz z oznaczeniem, kto takie wkłady objął;

rodzaj i czas świadczenia pracy bądź usług, wraz ze wskazaniem osób obejmujących za nie wkłady i ceną emisyjną akcji;

organy ustanowione w spółce;

liczbę członków organów spółki;

czas trwania spółki, jeżeli został oznaczony.

Tagged With: