Uproszczona spółka akcyjna jest osobą prawną, a więc przepisy ustawy o CIT umożliwiają jej wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, po wcześniejszym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego.

Opodatkowane w spółce są np. dochody odsetkowe, dywidendy, inne udziały w zyskach osób prawnych, umorzenie akcji, przychody ze sprzedaży akcji, przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny, nieodpłatne świadczenia na rzecz akcjonariuszy.

Z uproszczonej formy zaliczki można skorzystać w wysokości 1/12 wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego za rok poprzedni lub o dwa lata wcześniej. Jeśli podatnik nie wykazał podatku należnego w roku poprzednim lub rozpoczął teraz prowadzenie działalności nie może skorzystać z uproszczonej zaliczki.

Tagged With: