Wpis do rejestru to pierwsza kwestia, którą nie zajmują się tak jak w poprzednich etapach wspólnicy, a już członkowie zarządu. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki, 
 2. przedmiot działalności spółki,
 3. liczbę akcji,
 4. liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania,
 5. okoliczności, w których akcjonariuszom przysługują uprawnienia indywidualne, tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku niewynikające z akcji,
 6. wysokość kapitału akcyjnego,
 7. informację czy akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne,
 8. imiona i nazwiska członków zarządu/ rady dyrektorów i sposób reprezentowania spółki,
 9. imiona i nazwiska członków rady nadzorczej,
 10. czas trwania spółki,
 11. pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki.

Ponadto należy do takiego zgłoszenia dołączyć odpowiednie załączniki:

 • umowę spółki,
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego,
 • dowód powołania członków zarządu z wyszczególnieniem składu osobowego.
Tagged With: