Zgodnie z tym, o czym informują nas przepisy obowiązującego prawa, osobami uprawnionymi do wypłacenia dywidendy spółki za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługuje takowe prawo. W umowie spółki może znaleźć się zapis odnośnie upoważnienia walnego zgromadzenia do określenia dnia dywidendy i tym sposobem dzień ten nie może zostać wyznaczony później niż dwa miesiące od dnia podjęcia uchwały o jej wypłaceniu. Jak przebiega wypłata dywidendy w PSA?

Procedura wypłacenia dywidendy spółki PSA:

1. Przygotowanie rocznego sprawozdania spółki.
2. Podjęcie uchwały o przedmiocie przeznaczenia całości, bądź części zysku na wypłaty dywidendy.
3. Przeprowadzenie tzw. testu wypłacalności w celu sprawdzenia czy po wypłacie dywidendy spółka nie utraci zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych.
4. Spełnienie dodatkowych warunków wówczas, gdy środki na wypłatę mają pochodzić z kapitału akcyjnego spółki.
5. Przeprowadzenie postępowania konwokacyjnego w sytuacji, gdy wypłata nastąpi z kapitału akcyjnego, która ma obejmować część tego kapitału stanowiącą 5% sumy zobowiązań spółki wynikającej z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy.
6. Wypłacenie dywidendy może nastąpić jedynie w sytuacji, kiedy dokonana zostanie zmiana wysokości kapitału akcyjnego w rejestrze.
7. Rozliczenie wypłat z tytułu zaliczek na poczet dywidendy. Skorygowanie wysokości faktycznej dywidendy.
8. Wypłacenie dywidendy w dniu, jaki określony został w uchwale podjętej przez walne zgromadzenia.

W razie jakichkolwiek pytań odnośnie wypłacenia dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej, zachęcamy do kontaktu! Nasza kancelaria posiada wewnętrzny dział księgowy, który oferuje usługi prowadzenia księgowości Prostej Spółki Akcyjnej. Zachęcamy także do poznania oferty rejestracji P.S.A.

Tagged With: